Schenken en nalaten

Fiscaal aftrekbare gift

Je wilt een gift doen aan het CKM maar hoe werkt dat nu precies? En: hoe kun je het maximale uit je gift halen? Dat kan door het doen van een periodieke gift vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of een notariële akte. Hieronder vind je informatie over de verschillende giften en voorwaarden.

Gewone giften

Een gewone gift aan het CKM mag je aftrekken van de belasting omdat Fier (de moederorganisatie van het CKM) is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van je drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen. Voor meer informatie over het drempelinkomen kun je kijken op de website van de belastingdienst

Periodieke giften

Wil je liever een periodieke gift doen? Als een periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt je deze aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Fier/CKM. Een periodieke gift kent geen drempelbedrag en geen maximum. Je mag het gehele bedrag aftrekken als de gift aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt de gift laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte.
  • Je maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd.
  • Deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog.
  • Je maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij je overlijden.
  • De ANBI of vereniging levert geen tegenprestatie voor de gift.

Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als je deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met ons. Voor ons is dat een positieve verandering aangezien het vastleggen van jouw gift in een schriftelijke overeenkomst geen notariële kosten met zich meebrengt.

Het CKM steunen met een fiscaal aftrekbare periodieke gift? Zo werkt het!

Je kunt daarvoor deze formulieren 'Overeenkomst periodieke gift in geld' van de Belastingdienst gebruiken. Print de formulieren uit en vul beide exemplaren in (een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger). Stuur deze formulieren naar onderstaand adres of per mail. Wij vullen dan de overige invulvelden in en sturen de formulieren naar je terug. 

Fier/CKM
T. a.v. afdeling fondsenwerving
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden
avanrijn@fier.nl

Je gift overmaken

Je kunt jouw gift overmaken op rekeningnummer NL82ABNA0493096159 t.a.v. Fier/Stichting Fiere Vrienden  o.v.v. Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.

Betalingsvolmacht

Wil je dat jouw periodieke gift in geld automatisch wordt geincasseerd? Dat kan. Daarvoor kunt je het formulier 'Betalingsvolmacht periodieke gift in geld' gebruiken. Als je het formulier helemaal invult en naar naar ons opstuurt, geef je ons toestemming om de gift automatisch af te schrijven.

Belastingvoordeel

Hoeveel belastingvoordeel je geniet is afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt. Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van je gift ga je naar de website van de belastingdienst.

Volg ons op

SteunOns