Ankie Broekers-Knol reageert op 'Chat met Fier' rapport

Gepubliceerd op 4 oktober 2021
Ankie Broekers-Knol reageert op 'Chat met Fier' rapport

Nav het rapport 'Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2020' heeft het CKM op 8 juli 2021 de Kamer om een reactie gevraagd. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, heeft op dit verzoek (per aanbeveling) gereageerd. Lees haar reactie op het onderzoek hier! 

Aanbeveling 1: Het CKM beveelt de formerende partijen aan om mensenhandel expliciet op te nemen in het regeerakkoord en zich onverminderd in te blijven spannen op dit terrein. Deze oproep onderschrijf ik, van harte. Zoals ik heb toegezegd tijdens het Commissiedebat van 27 mei jl., zal ik alles in het werk stellen om een volgend kabinet te helpen bij de verdere vormgeving van de aanpak van mensenhandel. 

Aanbeveling 2: Het CKM raadt aan om te inventariseren in hoeverre het beeld dat kinderen door hun ouders worden uitgebuit wordt herkend door hulpverlenings- en opsporingsinstanties, en te verkennen welke mogelijkheden er liggen om deze organisaties beter toe te rusten op het signaleren, bereiken en beschermen van deze specifieke slachtoffergroep. Naar aanleiding van dit rapport heb ik contact gehad met de politie. In haar werk komt de politie inderdaad soms ouders als daders tegen. Tegelijkertijd geeft de politie aan dat dit aantal lager ligt dan de omvang die het CKM op basis van het onderzoek vaststelt. Mede naar aanleiding van het rapport zijn landelijk afspraken tussen politie en Chat met Fier gemaakt, zodat medewerkers van de Chat met Fier slachtoffers beter kunnen doorverwijzen of rechtstreeks in verbinding kunnen brengen met de politie.

Waar het gaat om de toerusting van hulpverlenings- en opsporingsinstanties, ben ik het met het CKM eens dat er meer bewustwording kan worden gecreëerd over de rol van ouders bij (het voorkomen van) uitbuiting. Zoals aangekondigd werkt mijn departement momenteel aan een plan van aanpak dat zich richt op de minst zichtbare groep slachtoffers van mensenhandel, namelijk kwetsbare jongeren. Hierin wordt ook de rol van ouders expliciet meegenomen. Begin november ontvangt u de volgende voortgangsbrief van het programma Samen tegen Mensenhandel, hierin zal ik u nader informeren over de vorderingen van dit traject.

Aanbeveling 3: Het CKM raadt aan om een strategie te ontwikkelen om sociale media platforms en internetbedrijven hun verantwoordelijkheid te laten nemen in de aanpak van mensenhandel. Deze aanbeveling sluit aan bij de motie van het lid Wiersma over verplichte leeftijdsidentificatie en meldplicht voor online seksplatforms. Relevant zijn in dit opzicht ook de andere, in mijn brief van 1 juli jl. aangekondigde initiatieven in het digitale domein. Ik zie deze aanbeveling van het CKM daarom als ondersteuning van deze reeds in gang gezette trajecten. Ook ten aanzien van dit trajecten zal ik in de eerdergenoemde voortgangsbrief verslag doen.

Het CKM heeft reeds een reactie gegeven op bovenstaande beleidsreactie van de Kamer. Graag lichten wij die, samen met een nieuwe status-update (zoals ook aangegeven door de minister) toe in een volgend artikel. 

Zie hier het rapport 'Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2020'. 
 

Volg ons op

Onderdeel van

Wij worden gesteund door

SteunOns